No cóż, w ogólnopolskich mediach o tym nie słyszałem, tylko miesiąc temu w ciemnym barze na spotkaniu organizowanym przez F.A.Kraków i teraz wśród materiałów udostępnionych przed Kongresem Miast Polskich, znalazłem zasady działania BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (partycypacyjnego, bo wiążącego dla władz) W SOPOCIE. Być może, media czekają na wrzesień, na kiedy to zaplanowane jest otwarcie i pierwsze spotkanie Forum Mieszkańców, na którym pojawią się pierwsze dyskusje w grupach tematycznych (otwarcie miało być 28 czerwca, ale zostało przesunięte).

Oby zauważyły to wydarzenie, bo przy  zatwierdzeniu przez miejskie władze 3milionowy-budżetu partycypacyjnego wyraźnie zaspały (za przyjęciem rezolucji głosowało 10 radnych, 5 było przeciw, 4 wstrzymało się, a 2 było nieobecnych). Tak, czy siak wrześniowa data będzie na pewno bardzo ważnym wydarzeniem w rozwoju polskiej demokracji (czy przełomowym, tak jak w przypadku Kongresu – zależy od praktyki).

Przyszło nam żyć w ciekawszych czasach, niż się wydaje wpatrując się w telewizor.

Poniżej przedstawiam zasady działania sopockiego budżetu obywatelskiego (za stroną My Poznaniacy):

Rozdział 1

Zgłaszanie projektów

1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić:

a) każdy mieszkaniec Sopotu, który posiada czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Sopotu,

b) Urząd Miasta Sopotu,

c) instytucja publiczna posiadająca siedzibę w Sopocie, która może otrzymywać dofinansowanie ze środków z budżetu gminy.

2. Formularz do zgłaszania projektów dostępny jest na stronie internetowej miasta Sopotu, w Biurze Rady Miasta oraz w punkcie informacyjnym w Urzędzie Miasta.

3. Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy.

4. Projekty przypisuje się następującym kategoriom:

 1. atrakcyjność miasta,

 2. bezpieczeństwo i porządek publiczny,

 3. edukacja,

 4. energia,

 5. gospodarka mieszkaniowa,

 6. kultura i sztuka,

 7. ochrona środowiska,

 8. ochrona zdrowia,

 9. parki, lasy i ogrody,

 10. pomoc społeczna,

 11. promocja miasta,

 12. społeczeństwo obywatelskie,

 13. sport i rekreacja,

 14. transport,

 15. współpraca zagraniczna,

 16. inne.

5. Jeżeli pomysłodawcą projektu są mieszkańcy, podanie kosztorysu jest zalecane, jednak nie jest konieczne.

6. Jeżeli pomysłodawcą jest Urząd Miasta lub instytucja publiczna, wówczas wymagane jest załączenie szczegółowego kosztorysu.

7. Kosztorys obejmuje:

a) koszty inwestycji,

b) szacunkowe koszty utrzymania przedsięwzięcia w latach następnych.

8. Wypełnione formularze projektów składa się w Biurze Rady Miasta w wersji pisemnej oraz, o ile jest to możliwe, w wersji elektronicznej.

9. Propozycje projektów zamieszcza się niezwłocznie na stronie internetowej miasta Sopotu. Propozycje projektów zamieszczane w internecie nie zawierają danych adresowych pomysłodawców.

10. Pomysłodawca może w dowolnym momencie wycofać zgłoszony projekt.

Rozdział 2

Forum Mieszkańców

1. Forum Mieszkańców oznacza spotkania mieszkańców, które organizowane są dla opracowywania projektów do budżetu obywatelskiego oraz do ich oceny. Podczas Forum Mieszkańców mogą być omawiane także wszystkie inne sprawy, które budzą zainteresowanie mieszkańców Sopotu.

2. Sposób organizacji Forum Mieszkańców oraz terminy spotkań mogą ustalać jego uczestnicy, zwykłą większością głosów.

3. W razie zaistniałej potrzeby, każda z grup tematycznych działających w ramach Forum Mieszkańców może zwrócić się do komisji ds. budżetu obywatelskiego z wnioskiem o zaproszenie eksperta do konsultacji.

Rozdział 3

Wybór projektów

1. Projekty wybierane są w głosowaniu tajnym, po przeprowadzeniu dyskusji w ramach Forum Mieszkańców.

2. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sopotu, który posiada czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Sopotu.

3. Głosowanie odbywa się poprzez ocenę projektów na karcie do głosowania, przyznając im punkty w skali od 0 do 5, gdzie 5 punktów oznacza ocenę projektu jako „bardzo potrzebny”, a 0 punktów jako „niepotrzebny”. Karta do głosowania zawiera również rubrykę „nie mam zdania”.

4. Głosujący może ocenić wszystkie projekty, kilka z nich lub tylko jeden. Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego pola, jest to traktowane jako zaznaczenie pola „nie mam zdania”.

5. Na karcie do głosowania podaje się tytuł projektu oraz szacunkowy koszt jego realizacji. Karta do głosowania musi zawierać opis jak oddać prawidłowo głos.

6. Obliczanie wyniku głosowania jest jawne i odbywa się zaraz po jego zakończeniu. Każdy mieszkaniec ma prawo uczestniczyć w obliczaniu wyniku jako obserwator. Obliczaniem wyniku zajmuje się komisja, której członkowie wybierani są przez uczestników Forum Mieszkańców.

7. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu punktów oddanych na każdy z projektów oraz na ułożeniu listy projektów w kolejności od największej liczby zdobytych punktów do najmniejszej.

8. Do realizacji mogą zostać przeznaczone tylko projekty, których średnia ocena wynosi co najmniej 3 punkty (stosuje się średnią arytmetyczną) oraz które zostały ocenione przez co najmniej 25% głosujących.

9. Dla uznania wyniku głosowania za ważny wymagane jest, by wzięło w nim udział co najmniej 400 mieszkańców Sopotu.

10. Informacja o wyniku głosowania podawana jest niezwłocznie:

 1. na stronie internetowej miasta Sopotu,

 2. w formie pisemnej lub elektronicznej wszystkim Radnym oraz Prezydentowi,

 3. w formie komunikatu prasowego do mediów.

Reklamy